Menu
Sepet

Mağaza Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Cocoshmama Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle kısaca "Üyelik Sözleşmesi" olarak anılacaktır), Suadiye Mah. Bağdat Cad. B Apt. No:399/1/1 Kadıköy / İSTANBUL adresinde mukim TTF Bilişim Hizmetleri ve Pazarlama Limited Şirketi (Bundan böyle kısaca "Cocoshmama" olarak anılacaktır) ile www. cocoshmama.com portalına üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Kullancı: "PORTAL"a çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

Üye: www. cocoshmama.com portalına üye olan ve portal dahilinde sunulan hizmet'lerden, işbu Üyelik Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi. Alıcı: Portal'da sunulan hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel "Üye".

Satıcı: Portal'da sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden gerçek veya tüzel "Üye".

Portal: www.cocoshmama.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Ürün: Portal'da Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet.

Güvenli Alışveriş Sistemi: "Alıcı" ve "Satıcı" arasında akdedilmiş olan satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde " Cocoshmama " tarafından sağlanan hizmet.

Bloke Hesap: ‘Güvenli Alışveriş Sistemi'nin ifa edilmesi için, " Cocoshmama " tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap.

Cocoshmama Arayüzü: Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve " Cocoshmama Veritabanı"ndan sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; tüm hakları "COCOSHMAMA"ya ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

Cocoshmama Veritabanı: “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği " Cocoshmama "ya ait olan veritabanı.

Cocoshmama Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"):: "Üye"lerin Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Cocoshmama tarafından, Portal içerisinde ortaya konulan uygulamalar.

Cocoshmama, "Üye"lerin Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Cocoshmama tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak "Üye"'lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Cocoshmama tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu sayfalardan "Üye"lere duyurulur.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Cocoshmama " tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " Cocoshmama " tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "Cocoshmama" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 "Portal"a üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "Cocoshmama" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya "Cocoshmama" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. "Cocoshmama" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "Cocoshmama" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "Cocoshmama" tarafından tespit edilmesi veya "Cocoshmama" nın ticari kararları veya "Cocoshmama" tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda "Cocoshmama" nın kendi iradesi ile verilecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. "Üye" Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1"Üye", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Portal" hizmetlerinden faydalanırken ve "Portal"daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Portal"ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2 "Üye", "Cocoshmama" nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince; veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, "Cocoshmama" nın, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple "Cocoshmama" ‘dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.3 "Üye"lerin, "Cocoshmama" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "Cocoshmama Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "Cocoshmama" nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4 "Üye"ler, Portal dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. "Cocoshmama" , "Üye"ler tarafından , "Cocoshmama" ye iletilen veya Portal üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5 "Üye'ler "Cocoshmama" nın yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.1.6 "Cocoshmama" nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"lerin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", "Cocoshmama" nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Cocoshmama" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Cocoshmama" yı doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7 "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Portal'da sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı . "Cocoshmama", . "Cocoshmama" çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "Cocoshmama" , Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.8 "Cocoshmama" , “Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve "Cocoshmama Arayüzü" ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve "Cocoshmama Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, "Cocoshmama" üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine "Cocoshmama" tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "Cocoshmama Veritabanı"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "Cocoshmama"nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.9 "Cocoshmama Veritabanı" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen "Cocoshmama’nın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. 5.1.10 "Üye"ler Portal'da satışa arz ettikleri Ürünler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde ‘Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar.

5.1.11 "Üye" Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili "Cocoshmama" nın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer "Üye"lerin, "Cocoshmama" ,ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.12 "Üye" "Cocoshmama" nın, Portal üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekilişlere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu "Cocoshmama" dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.13 "Üye"ler Portal üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Portal'ın işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde "Cocoshmama" nın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.14 "Üye"ler işbu Üyelik Sözleşmesinin Portal'ın mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.1.15 "Cocoshmama" , Üye'lerin kendi inisyatifleri doğrultusunda, "Cocoshmama" tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Portal'ın faaliyet gösterdiği her mecrada "Cocoshmama" tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. "Üye"ler, Üye hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

5.2 Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 Alıcı, Ürün'ü satın alarak; Ürün açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

5.2.2 Alıcı, satın aldığı Ürünler'in bedellerini, "Güvenli Alışveriş Sistemi"ni kullanarak, "Cocoshmama" tarafından yönetilen Bloke Hesap'a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, Ürün'ün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir.

5.2.3 Alıcı, Satıcı'nın Portal'a Ürün'ün gönderi bilgilerini girmesinden itibaren 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde Ürün'ü teslim alıp Bloke Hesap'taki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için "Cocoshmama" ya işlem talebinde bulunacağını, veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmemesi halinde, Ürün'ü Satıcı'ya iade edeceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "Cocoshmama" 'ya işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı3 (üç) iş günü + 24 saat içinde ürünü teslim aldığı halde Portal'dan onay ya da red vermezse; Bloke Hesap'ta tutulan ilgili ürüne ait ürün bedelinin "Cocoshmama" tarafından satıcıya ödeneceğini kabul,beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere Ürün'ü Satıcı'ya geri gönderdiği takdirde, Bloke Hesap'ta tutulan, ilgili Ürün'e ait satış bedelinin, ancak Satıcı'nın Ürün'ü geri aldığına dair "Cocoshmama" 'ya bildirimde bulunması sonrasında Alıcı'nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.4 Alıcı, Portal'da Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen Ürünler'in ayıplı ve/veya kaçak olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili "Cocoshmama"nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.2.5 Alıcı, Portal üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi ve satışı iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü "Cocoshmama"nın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; "Cocoshmama"nın satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.6 Alıcı, işbu Sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı'ya havale edilmesi için Bloke Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Sözleşme'nin 5.2.3 maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı'nın "Cocoshmama" 'ya bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Bloke Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde "Cocoshmama" 'nın Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.7 Alıcı, Portal'da 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde "Cocoshmama"nın kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.8 Alıcı, "Cocoshmama" mesafeli satış sözleşmesin'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; mesafeli satış sözleşmesi ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili "Cocoshmama"nın herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.9 Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan "Cocoshmama" nın, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul eder.

5.3 Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

5.3.1 Satıcı, Portal'da satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.2 Satıcı, Portal'da satışa arz edeceği bir Ürün'ü, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Alıcı'nın ürün bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Bloke Hesap'a parayı göndermesi halinde, Ürünü almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.3 Satıcı, satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in, Üyelik Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Portal'ın belirli yerlerinde belirtilen, Portal'ın veya Portal'da sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.4 Satıcı, Portal'da sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, "Cocoshmama" ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5.3.5 Satıcı, Portal'da satışa arz ettiği Ürünün/Ürünlerin satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Portal'da satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.6 Satıcı, Alıcı'nın ürünü teslim alıp, Bloke Hesap'taki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için "Cocoshmama"dan işlem talebinde bulunabileceğini; veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmeyerek, ürünü Satıcı'ya iade edebileceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "Cocoshmama"dan işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.7 Satıcı, Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, Portal'da belirttiği niteliklere uygun olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.8 Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Bloke Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın işbu Sözleşme'nin 5.2.3 maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın "Cocoshmama"ya bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Bloke Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, "Cocoshmama" nın kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.9 Satıcı, Portal üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü "Cocoshmama" nın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Portal'da satmaya çalıştığı Ürün'ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.10 Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde "Cocoshmama"nın herhangi bir zarara uğraması durumunda, "Cocoshmama" nın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Bloke Hesap içinde bulunan parası olması halinde, "Cocoshmama"nın herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.11 Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. "Cocoshmama" nın aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

5.3.12 Satıcı, "Cocoshmama" nın, Portal'da sattığı Ürünler'e ilişkin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.13 Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, "Cocoshmama" nın kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.14 Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten "Cocoshmama"nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve mesafeli satış sözleşmesi hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. "Cocoshmama"nın Hak ve Yükümlülükleri

5.4.1 "Cocoshmama" nin işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "Cocoshmama Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; "Cocoshmama" nın her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.4.2 "Cocoshmama" nın "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Cocoshmama" , bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "Cocoshmama" nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Cocoshmama" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Cocoshmama" tarafından yapabilir. "Cocoshmama" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.4.3 "Portal" üzerinden, "Cocoshmama"nın kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "Cocoshmama" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Cocoshmama" nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.4.4 "Cocoshmama" Portal'da yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.4.5 "Cocoshmama" Portal'ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "Cocoshmama" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

6. Üye Profili Değerlendirme Sistemi

6.1. Üye profili değerlendirme sistemi, "Üye"ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, "Üye"lerin ve "Kullanıcı"ların diğer "Üye"ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "Üye"lerın insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir.

6.2. Üye profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken "Üye"lerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen "Üye"ye aittir. "Cocoshmama" kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

6.3. "Üye" hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, üye profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili "Cocoshmama" nın meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve "Cocoshmama" nın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

6.4. "Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler "Cocoshmama"nın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

7. Hizmetler

7.1. Güvenli Alışveriş Sistemi

7.1.1 "Cocoshmama" , Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işleminde, Ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya Güvenli Alışveriş Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır. Güvenli Alışveriş Sistemi Satıcı'yı, ürün teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; Alıcı'yı da bedelin ödenmesine karşılık, ürünü gönderilmemesi veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim alamama riskine karşı korur. Güvenli Alışveriş Sistemi'nde Alıcı ve Satıcı ticaretin tarafları olarak; "Cocoshmama" ise, ödemelerin yönetimi açısından yer alır.

7.1.2 Alıcı ve Satıcı, Portal Hizmet altyapısını kullanarak, ürünün satış fiyatı (bedeli), nitelikleri ve teslim koşulları hakkında, kendi iradeleri ile 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun satış akdi tanımında olmak üzere uyum gösterir.

7.1.3 "Güvenli Alışveriş Sistemi"nin çalışma esasları aşağıdaki gibidir:

• a) Alıcı, ürün bedelini, "Cocoshmama" tarafından yönetilen, banka nezdindeki Bloke Hesap'a transfer eder. Portal üzerinden, ürün bedelinin Bloke Hesap'a yatırıldığı Satıcı'ya bildirilir.

• b) Satıcı, fiyatı ve nitelikleri konusunda Alıcı ile anlaştığı ürünü, Alıcı'nın adresine gönderir ve teslimini sağlar. Gönderilen ürünü teslim alan Alıcı, ürünün kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygunluğunu inceler; nitelikler ve şartlar uygunsa ürün bedelinin Satıcı'nın banka hesabına transferi için Portal üzerinden "Cocoshmama" ya onay verir.

• c) Satıcı, Alıcı ile anlaştıkları süre içerisinde, ürünü Alıcı'ya gönderip teslimini sağlamazsa ya da Alıcı tarafından, gönderilen ürünün öncesinde belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilirse, ürünün iadesine ve Satıcı'nın ürününü geri teslim alması şartına bağlı olarak, ürün bedeli, Bloke Hesap'tan Alıcı'ya iade edilir.

• d) "Cocoshmama" Alıcı'nın onayına uygun olarak, ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transfer edilmesi için bankaya talimat verir. Transfer aşamasında, Alıcı tarafından hesaba aktarılan tutar üzerinden, "Cocoshmama" ya ödenecek Hizmet komisyonu da "Cocoshmama" hesabına aktarılır. Önceden varılan uzlaşma çerçevesinde, Alıcı ürünü teslim alır, 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün bedeli, herhangi bir uyarı veya ön bildirim gerektirmeksizin, Satıcı'nın hesabına transfer edilir. "Cocoshmama" , Alıcı ve Satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar, ürün bedelini Bloke Hesap'ta bloke etme hakkına sahiptir.

7.1.4 Kullanıcı'lar, Güvenli Alışveriş Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürünler'in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi "Cocoshmama" ya ait değildir.

8. Ücretlendirme

"Cocoshmama" satışa arz için Ürün listeleme, Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanma ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Portal'ın 'Satıcılara Tavsiyeler' bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.

9 Gizlilik Politikası

"Cocoshmama" Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. "Cocoshmama" , Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Üyelik Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

10. Fikri Mülkiyet Hakları

Portal'In (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları "Cocoshmama" 'ya ait olarak kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, "Cocoshmama" Hizmet'lerini, "Cocoshmama" bilgilerini ve "Cocoshmama" telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının "Cocoshmama" nın Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı "Cocoshmama" dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

11 Sözleşme Değişiklikleri

11.1 "Cocoshmama" tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Portal'da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, "Üye" tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. İşbu Üyelik Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 11.03.2020 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

11.2 Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.